Verksamhetsberättelse för 2012

Jussi Björlingsällskapets styrelse får härmed avge verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 -- 2012-12-31.

STYRELSE:
Bengt Krantz, Stockholm, ordförande (omvald på 2 år 2011-02-05)
Hans Thunström, Västerås, vice ordförande (omvald på 1 år 2012-02-04)
Per Bäckström, Stockholm, kassör (omvald på 1 år 2012-02-04)
Stefan Olmårs, Korskrogen, sekreterare (omvald på 2 år 2012-02-04)
Göran Forsling, Borlänge, ordinarie ledamot (omvald på 1 år 2012-02-04)
Harald Henrysson, Säter, ordinarie ledamot (omvald på 1 år 2012-02-04)
Iréne Johansson, Ekerö, ordinarie ledamot (omvald på 1 år 2012-02-04)
Karl-Gunnar Lidström, Stockholm, ordinarie ledamot (omvald på 1 år 2012-02-04)

HEDERSORDFÖRANDE
Lars Hemmingsson, Solna (nyvald 2009-02-07)

REVISORER:
Harold Löwing, Huddinge (omvald på 1 år 2012-02-04)
Jan-Erik Lidström, Stockholm (nyvald på 1 år 2012-02-04)

VALBEREDNING:
Jan Olof Damberg, sammankallande, Falun, (omvald på 1 år 2012-02-04)
Kenth Franson, Stockholm, (omvald på 1 år 2012-02-04)
Lars Möller, Stockholm, (omvald på 1 år 2012-02-04)

HEDERSMEDLEMMAR:
Harald Henrysson, (utsedd 1999-02-20)
Ragnar Ulfung (utsedd 2000-09-09)
Kerstin Meyer (utsedd 2007-02-03)
Kjerstin Dellert (utsedd 2007-02-03)
Nicolai Gedda (utsedd 2007-02-03)
Anders Björling (utsedd 2007-02-03)
Lars Björling (utsedd 2007-02-03)
Ann-Charlotte Björling (utsedd 2007-02-03)
Raymond Björling (utsedd 2008-02-02)
Dan Shea (utsedd 2008-02-02)
Margareta Hallin (utsedd 2009-02-07)
Joan Baez (utsedd 2010-02-06)
John Erik Eleby (utsedd 2011-02-05)
Andrew Farkas (utsedd 2011-02-05)
Hanna Hedman (utsedd 2011-02-05)
Enrique Gilardoni (utsedd 2012-02-04)
Ingvar Wixell (postumt utsedd 2012-02-04 

REDAKTIONSKOMMITTÉ:
Hans Thunström, Västerås, sammankallande
Lars Hemmingsson, Solna
Harald Henrysson, Säter

REDAKTIONSSEKRETERARE
Laila Berg, Västerås

MEDLEMSANTAL:
2012-12-31 var medlemsantalet 848 en minskning med 41 medlemmar under 2012.

FÖRENINGSAKTIVITETER:
14 januari: 2010 års pristagare Nils Olsson framträdde på Kaplansbacken. André Baraula ackompanjerade.
2 februari: ett Framtidsseminarium ägde rum på Kaplansbacken. Till Framtidsgrupp utsågs Bengt Krantz (sammankallande), Hans Björke (Borlänge Kommun), Agneta Lundström, Lars Tibell och Kjell Olsson (för medlemmarna).
4 februari: Sällskapets årsmöte på Kaplansbacken. Det kungjordes att Joachim Bäckström är 2012 års mottagare av Jussi Björlingsällskapets pris. Ingvar Wixell (postumt) och Enrique Gilardoni utsågs till hedersmedlemmar i Jussi Björlingsällskapet.
3 mars: medlemsmöte på Kaplansbacken med tenoren Kent Lundberg sång och Sören Ågren på piano.
19 maj: medlemsmöte på Kaplansbacken med Yinjia Gong ackompanjerad av sin fru Lulu.
9 juni: presentation i Kgl Operans Guldfoajé av Stephen Hastings bok ”The Björling sound”.
Stefan Johansson och Nils-Göran Olve samtalade med författaren.
24 juni: konsert i Stiftskyrkan i Beromünster i Schweiz. Joachim Bäckström sjöng. Lennart Eng
ackompanjerade på flygel. Stefan Olmårs var speaker. Harald Henrysson höll föredrag på slottet Hallwyl om Jussi Björling, Voxna och familjen von Hallwyl.
9 juli: konsert i Voxna kyrka med Bengt Krantz, Gitta-Maria Sjöberg och Markus Pettersson, alla
ackompanjerade av Lennart Eng på flygel. Hannah Körner sjöng , ackompanjerad av Lena
Rieback på flygel. Stefan Olmårs var speaker. På kvällen gjordes ett program om Gösta Björling.
Presentatörer var Bengt Krantz och Nils-Göran Olve.
10 juli: på Voxnabruks Herrgård gjordes ett program om Birgit Nilsson under ledning av Nils-Göran Olve.
1 augusti gjordes tillsammans med Birgit Nilssonsällskapet en konsert i Kungsträdgården. Bengt Krantz och Desirée Baraula sjöng, ackompanjerade av André Baraula.
11 augusti: Jussidag på Skansen. Harald Henrysson föreläste om bröderna Björling med betoning på Gösta. Joachim Bäckström sjöng till Lennart Eng på flygel. Christer Bladin sjöng ackompanjerad av Jocelyne Dienst-Bladin och Yinjia Gong sjöng till ackompanjemang av Lulu. Speaker Stefan Olmårs.
1 september: Konsert i Strömsbruk. Kristina Hansson, Christer Bladin, John Erik Eleby och Hilma
Wikström sjöng till ackompanjemang av Lennart Eng. Stefan Olmårs var åter speaker. På kvällen berättade Harald Henrysson om Gösta Björling.
2 september: Margareta Hallin sjöng. Lennart Eng ackompanjerade på flygel. Stefan Olmårs samtalade med Margareta Hallin om hennes karriär som sångerska, tonsättare och skådespelare.
22 september: medlemsmöte på Kaplansbacken. Harald Henrysson berättade om Gösta Björling.
20 oktober: medlemsmöte på Kaplansbacken med Daniel Frank ackompanjerad av egen pianist.
27 oktober: medlemsmöte på Kaplansbacken med Malin Nilsson, ackompanjerad av Karin Haglund.
1 december: ”Lussi med Jussi” på Kaplansbacken. Hemlig gäst var Anton Eriksson, som sjöng
till André Baraulas ackompanjemang. Medlemsmötet ägnades åt en diskussion av vad medlemmarna tycker att Jussi Björlingsällskapet skall ägna sig åt i framtiden.

Alla medlemsträffar på Kaplansbacken har letts på ett utmärkt sätt av Lars Hemmingsson.

Jussi Björlingmuseet har haft ett antal program, som erbjudits medlemmarna.

Framtidsgruppen har till styrelsen framlagt en skrivelse med synpunkter på
hur de ser på vad Jussi Björlingsällskapet skall ägna sig åt i framtiden.

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har hållit 9 protokollförda möten, samtliga telefonmöten.

EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Ett extra föreningsmöte hölls på Kaplansbacken den 1 december 2012.
Styrelsen fick rätt att teckna ett bankkort med inköpsgränsen 20 000 kr.

EKONOMI
Sällskapets ekonomiska ställning framgår av separat bokslut för 2012.

PUBLIKATIONER
Nummer 48 och 49 av Jussi Björlingsällskapets eminenta medlemstidning har utkommit.
Nio nyhetsbrev har sänts ut till medlemmarna.

Styrelsen:
Bengt Krantz Per Bäckström Stefan Olmårs Göran Forsling
Harald Henrysson Iréne Johansson Karl-Gunnar Lidström Hans Thunström.


Protokoll från årsmötet 2013

Protokoll fört vid Jussi Björlingsällskapets årsmöte den 2 februari 2013 kl. 13  på Jussi Björlingmuseet i Borlänge.

Närvarande:  20 medlemmar som skrev sina namn på cirkulerad närvarolista.

§ 1 Mötets öppnande och behöriga utlysning.
Sällskapets ordförande Bengt Krantz öppnade mötet.
Det beslöts att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

§ 2 Val av årsmötets ordförande och sekreterare.
Till mötets ordförande valdes Hans Thunström  och till  mötets
sekreterare valdes Stefan Olmårs.

§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden  justera årsmötesprotokollet.
Till justerare valdes Kerstin Forsling och Roger Alderstrand.

§ 4 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen hade utsänts till medlemmarna och fanns utlagd under mötet. Kjell Olsson föreslog att punkten 9 om ”Fastställande av budget för 2013 och medlemsavgift för 2014” skulle läggas efter  punkten 16 ”Jussi Björlingsällskapets framtida uppgifter”. Jacob Forsell föreslog en kort paus efter punkten 11 om ”Val av styrelse”, för fotografering av styrelsen i bra dagsljus.
Mötet beslöt godkänna dagordningen, med tillägg av Kjell Olssons och Jacob Forsells förslag.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning.
Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning hade utsänts till medlemmarna och fanns utlagd i lokalen. På Stefan Olmårs fråga om verksamhetsberättelsen behövde läsas upp blev svaret nekande från årsmötet.
Per Bäckström redogjorde kortfattat för Sällskapets ekonomi.
Resultatet blev ett överskott på kr 22.632,21. Detta är betydligt bättre än väntat, mest beroende på försiktig budgetering. Sällskapets förmögenhet är ca kr 146 000.

§ 6 Revisionsberättelse för 2012.
Revisor Harold Löwing läste upp revisionsberättelsen och avslutade med att revisorerna föreslog att 2012 års bokslut skulle fastställas och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2012.

§ 7 Fastställande av bokslut.
Årsmötet beslöt fastställa bokslut och verksamhetsberättelse för 2012.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.

§ 9 Fastställande av budget för 2013 och medlemsavgift för 2014.

Denna punkt togs upp efter § 16, se nedan.

§ 10 Fastställande av datum och plats för årsmötet 2014.

Datum för årsmötet 2014 fastställdes till den 1 februari.
Beträffande ort för årsmötet framkom tre förslag - Göteborg, Stockholm och  att styrelsen senare själv skall få senare besluta om ort. Efter omröstning med handuppräckning segrade förslaget om Stockholm.
Årsmötet beslöt att årsmötet 2014 skall hållas i Stockholm.

§ 11 Val av styrelse: fastställande av antalet ledamöter.

Val av ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter.

På valberedningens förslag beslöts antalet ledamöter 2013 till 7.

På valberedningens förslag valdes följande styrelse:
Bengt Krantz  omvaldes som ordförande i 2 år.
Per Bäckström omvaldes som kassör i 1 år.
Göran Forsling omvaldes som ledamot i 1 år.
Harald Henrysson  omvaldes som ledamot i 1 år.
Kjell Olsson nyvaldes som ledamot i 1 år.
Hans Thunström omvaldes som ledamot i 1 år.
Stefan Olmårs är sedan tidigare omvald som sekreterare även för 2013.

Hans Thunström framförde Sällskapets tack till de avgående ledamöterna Iréne Johansson och Karl-Gunnar Lidström, vilka ej var närvarande. En varsin present har inköpts och överlämnas vid lämpligt tillfälle. Kjell Olsson hälsades välkommen som ny ledamot av styrelsen.

§ 12 Val av revisorer.
På valberedningens förslag omvaldes Harold Löwing och nyvaldes Jan Roström som revisorer för 2013.

§ 13 Val av valberedning, varav en sammankallande.
Till valberedning för 2013 nyvaldes Roger Alderstrand, medan Lars Möller och Jan Olof Damberg omvaldes, med Damberg som sammankallande.

§ 14 Styrelsens val av mottagare av Jussi Björlingsällskapets pris 2013.
Bengt Krantz anmälde att tenoren Daniel Johansson valts till mottagare av Jussi Björlingsällskapets pris för 2013. Bengt Krantz  redogjorde kortfattat för hur styrelsen resonerat vid valet av pristagare.

§ 15 Styrelsens val av nya hedersmedlemmar i Jussi Björlingsällskapet.
Styrelsen har utsett tenoren Plàcido Domingo till hedersmedlem. Bengt Krantz angav grunderna för detta och redogjorde kortfattat för hur han och Stefan Olmårs, i samband med Domingos konsert i Stockholm den 15/1 2013 i Globens Annex, fäste  Sällskapets Silvermedalj på Domingo och läste upp en motivering  varför  denne valts till hedersmedlem.

Harold Löwing ställde till styrelsen frågan om varför Kickie Ekman ej utsetts till hedersmedlem. Bengt Krantz redogjorde för styrelsens skäl för detta.

§ 16 Jussi Björlingsällskapets framtida uppgifter.
En Framtidsgrupp har framlagt ett förslag, daterat 2012-12-30, om vad Jussi Björlingsällskapet mest bör syssla med i framtiden. Kjell Olsson redogjorde i ord och bild för detta förslag, kompletterat av några ändringar i ursprungsförslaget. En stunds diskussion med anledning av förslaget vidtog.
Förslaget, med ändringar och sammanfattande bild, antogs av årsmötet som grund för  styrelsens arbete med Sällskapets framtid.

Förslaget med ändringar och sammanfattande bild bifogas detta protokoll.

Härefter följde § 9 om fastställande av budget för 2013 och medlemsavgift för 2014.

Kjell Olsson, Harold Löwing, Jacob Forsell m.fl. ansåg det mycket viktigt att medel bör avsättas för att utveckla hemsidan och Sällskapets marknadsföring.

En diskussion fördes om storleken på medlemsavgifterna för 2014. Flera förslag framfördes. Omröstningen slutade med att styrelsens förslag om oförändrad avgift för 2014 fastställdes.

Årsmötet beslöt att i budgeten för 2013 avsätta kr 40 000 till att utveckla hemsidan och marknadsföring av sällskapet. Årsmötet beslöt antaga den av styrelsen framlagda budgeten, inklusive ovan beslutade avsättning på 40 000 kr.

§ 17 Övriga frågor.
Jacob Forsell redogjorde för sina och Kurt Lundbergs idéer om att förnya och förbättra Sällskapets tidning, med början redan i vårnumret 2013.

Inga fler övriga frågor förekom.

§ 18 Mötets avslutande.
Bengt Krantz  avslutade mötet.

 

Sekreterare:                                        Ordförande:
Stefan Olmårs                                    Hans Thunström

Justerare:   
Roger Alderstrand                              Kerstin Forsling

Bilagor: närvarolista, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse för Sällskapet, balansräkning, bokslut, resultaträkning, budget och Framtidsgruppens förslag.

Ny hemsida för Jussi Björling-sällskapet

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen till Jussi Björlingsällskapets nya hemsida: www.jussibjorlingsallskapet.se Här ges du goda möjligheter att förkovra dig i sångaren Jussi Björlings liv och gärning. Den gamla hemsidan: www.jussibjorlingsallskapet.com, som du läser nu, kommer att kvarstå som ett omfattande arkiv och kommer att kunna besökas som vanligt, medan den nya hemsidan är tänkt att vara en mer uppdaterad plats för aktuell information från och med augusti 2023. 


Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2023 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Det tidigare Jussi
 
Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stängdes officiellt den 1 januari 2021 och är nu ytrymt. Vi hoppas att det senare kommer att ersättas med ett museum på annan plats. 


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi