Verksamhetsberättelse 2013

                       

Jussi Björlingsällskapets styrelse får härmed avge verksamhetsberättelse för perioden 2013-01-01--2013-12-31.

 

 STYRELSE:

 Bengt Krantz, Stockholm, ordf. (omvald på 2 år 2013-02-02)

 Hans Thunström, Västerås, v. ordf. (omvald på 1 år 2013-02-02)

 Per Bäckström, Stockholm, kassör (omvald på 1 år 2013-02-02)

 Stefan Olmårs, Korskrogen, sekr. (omvald på 2 år 2012-02-04)

 Göran Forsling, Borlänge, ord. ledam. (omvald på 1 år 2013-02-02)                                                                                                                                                                            

 Harald Henrysson, Säter, ord. ledam. (omvald på 1 år 2013-02-02)

 Kjell Olsson, Nacka, ord. ledam. (nyvald på 1 år 2013-02-02)

 

 HEDERSORDFÖRANDE

 Lars Hemmingsson, Solna (utsedd 2009-02-07)

 

 REVISORER:

 Harold Löwing, Huddinge (omvald på 1 år 2013-02-02)

 Jan Roström, Älvsjö (nyvald på 1 år 2013-02-02)

 

 VALBEREDNING:

 Jan Olof Damberg, sammankallande, Falun, (omvald på 1 år 2013-02-02)

 Lars Möller, Stockholm, (omvald på 1 år 2013-02-02)

Roger Alderstrand, Uppsala (nyvald på 1 år 2013-02-02)

 

 HEDERSMEDLEMMAR:

 Harald Henrysson (utsedd 1999-02-20)

 Ragnar Ulfung (utsedd 2000-09-09)

 Kerstin Meyer (utsedd 2007-02-03)

 Kjerstin Dellert (utsedd 2007-02-03)

 Nicolai Gedda (utsedd 2007-02-03)

 Anders Björling (utsedd 2007-02-03)

 Lars Björling (utsedd 2007-02-03)

 Ann-Charlotte Björling (utsedd 2007-02-03)

 Raymond Björling (utsedd 2008-02-02)

 Dan Shea (utsedd 2008-02-02)

 Margareta Hallin (utsedd 2009-02-07)

 Joan Baez (utsedd 2010-02-06)

 John Erik Eleby (utsedd 2011-02-05)

 Andrew Farkas (utsedd 2011-02-05)

 Hanna Hedman (utsedd 2011-02-05)

 Enrique Gilardoni (utsedd 2012-02-04)

 Plácido Domingo (utsedd av styrelsen, kungjort 2013-02-02)

 

 REDAKTIONSKOMMITTÉ:

 Hans Thunström, Västerås, sammankallande

Jacob Forsell, Stockholm, redaktör och ansvarig utgivare

 Harald Henrysson, Säter

Göran Forsling, Borlänge

 

MEDLEMSANTAL:

2013-12-31 var medlemsantalet 821 en minskning med 27 medlemmar under 2013.

 

FÖRENINGSAKTIVITETER:

2 februari: Sällskapets årsmöte på Jussi Björlingmuseet i Borlänge. Det kungjordes att styrelsen utsett Plácido Domingo till Hedersmedlem och att Domingo även fick Silvermedaljen i samband med konsert i Globens Annex den 15 januari 2013.

9 mars: medlemsmöte på Kaplansbacken med tenoren William Baker sång.                                         

6 april: medlemsmöte på Kaplansbacken med författaren Björn Ranelid. Publikrekord.

25 maj: medlemsmöte på Kaplansbacken med sopranen Sanna Gibbs. Pianisten Martin Hellström ackompanjerade..

8 juli: konsert i Voxna kyrka med Joachim Bäckström, Rebecca Rasmussen och Christer Bladin, alla ackompanjerade av Lennart Eng på flygel. Angelika Eklund sjöng, ackompanjerad på flygel av Lena Rieback. Stefan Olmårs var presentatör. På kvällen ledde Stefan Johansson ett program om Jussi Björling med Stephen Hastings bok ”The Björling Sound” som utgångspunkt. 

28 juli: Konsert på Taubescenen på Liseberg. Bertil Bengtsson ledde programmet och presenterade inspelningar med Jussi Björling. Mats Carlsson sjöng och Johan Ullén ackompanjerade på flygel.

7 augusti: Lunchkonsert i Kungsträdgården i samarbete med Birgit Nilssonsällskapet Christian Juslin och Bengt Krantz sjöng till ackompanjemang av Lennart Eng och Sofie Asplund sjöng, ackompanjerad av Majsan Dahling. Presentatör var Sören Tranberg.

10 augusti: Jussi Björlingdagen på Skansen. Christian Juslin sjöng och emottog Jussi Björlingsällskapets pris. Héctor Sandoval och Bengt Krantz sjöng. Alla  ackompanjerades på flygel av Lennart Eng. Nils-Göran Olve presenterade Jussi Björling i ord och med inspelningar, utgående från Stephen Hastings bok  ”The Björling Sound”. Stefan Olmårs ledde Jussi Björlingdagen på Skansen.

31 augusti: Konsert i Strömsbruk. Markus Pettersson sjöng ackompanjerad av Amanda Elvin på flygel. Paulina Pfeiffer sjöng till ackompanjemang av Lennart Eng på flygel. Himani Grundström sjöng och John Beck ackompanjerade på flygel. John Beck spelade även solo. Stefan Olmårs var presentatör.

1 september: Håkan Hagegård berättade i Strömsbruk om sitt liv som sångare. Nils-Göran Olve ledde frågestund efteråt.

14 september: Medlemsmöte på Kaplansbacken. TV-dokumentären ”Jussi Björlings Saga” från 1977 visades. TV-producenten Jan Sederholm och Harald Henrysson presenterade programmet.

12 oktober: medlemsmöte på Kaplansbacken. Fredrik de Jounge sjöng ”Erik Oddesånger” till ackompanjemang av pianisten Lotta Larsson.

16 november: medlemsmöte på Kaplansbacken. ”Lussi med Jussi”. Raymond Björling sjöng ackompanjerad av André Baraula. Man påmindes om att det i år är 20 år sedan Rolf Björling gick bort.                    

Alla medlemsträffar på Kaplansbacken har letts på ett utmärkt sätt av Lars Hemmingsson.  

Jussi Björlingmuseet har haft ett antal program, som erbjudits medlemmarna.

 

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten per telefon och ett Konstituerande protokollfört möte, hållet på Jussi Björlingmuseet i Borlänge.

EKONOMI

Sällskapets ekonomiska ställning framgår av separat bokslut för 2013.

PUBLIKATIONER OCH HEMSIDA

Nummer 50 och 51 av Jussi Björlingsällskapets eminenta medlemstidning har utkommit.

Nummer 50 innebar ett remarkabelt lyft i utformningen av tidningen.

Även hemsidan har genomgått en anmärkningsvärd renovering och modernisering.

Många positiva reaktioner har inkommit för nya tidningen och hemsidan.

Åtta  nyhetsbrev har sänts ut till medlemmarna. Dessutom har två Telegram utsänts till

medlemmar med e-postadress när nyhet skulle skickas ut innan nästa nyhetsbrev kom ut.

        

Bengt Krantz            Per Bäckström        Stefan Olmårs       Göran Forsling

Harald Henrysson    Kjell Olsson             Hans Thunström


Protokoll från årsmötet 2014

Protokoll fört vid Jussi Björlingsällskapets årsmöte den 1 februari 2014 kl. 13 i Föreningsrådets lokaler i Stockholm.

Närvarande: 72 medlemmar som prickades av på anmälningslista vid ankomst.

§ 1 Mötets öppnande och behöriga utlysning.

Sällskapets ordförande Bengt Krantz öppnade mötet.

Det beslöts att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

 

 § 2 Val av årsmötets ordförande och sekreterare.

Till mötets ordförande valdes Hans Thunström och till mötets sekreterare valdes Stefan Olmårs.

 

§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

På valberedningens förslag valdes Annicka Englund och Göran Johansson till justerare. Beslöts att närvarolistan, med markering för medlemskap, utgör röstlängd.

 

§ 4 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen hade utsänts till medlemmarna.

Mötet beslöt godkänna dagordningen.

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat oc Balansräkning.

Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning hade utsänts till medlemmarna.

På sekreteraren Stefan Olmårs fråga, om verksamhetsberättelsen behövde läsas upp, blev svaret nekande från årsmötet.

Kassören Per Bäckström redogjorde kortfattat för Sällskapets ekonomi. Resultatet för 2013 blev ett underskott på kr 53 448 kr.

Roland Nilsson ställde en fråga om underskottet och Per Bäckström sa sig ämna svara under behandlingen av budgeten.

Kjell Olsson påpekade att förra årsmötet beslöt ta 40 000 kr ur eget kapital för att förstärka hemsida och tidning, vilket belastar årets resultat.

 

§ 6 Revisionsberättelse för 2013.

Revisor Harold Löwing läste upp revisionsberättelsen och avslutade med att föreslå årsmötet att fastställa bokslutet och ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

 

§ 7 Fastställande av bokslut.

Årsmötet beslöt fastställa bokslut och verksamhetsberättelse för 2013.

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013.

 

§ 9 Fastställande av budget för 2014 och medlemsavgift för 2015.

Per Bäckström redogjorde för resultatet för 2013 och för förslaget till budget för 2014 med ett budgeterat minus på 18 500 kr.

Inga fler frågor ställdes och budgeten för 2014 godkändes.

På styrelsens förslag höjdes medlemsavgifterna för 2015 till

250 kr för enskild medlem med nyhetsbrev per e-post

300 kr för enskild medlem med nyhetsbrev med posten

300 kr för familj med nyhetsbrev per e-post

350 kr för familj med nyhetsbrev med posten

 

§ 10 Fastställande av datum och plats för årsmötet 2015.

På styrelsens förslag beslöts att årsmötet 2015 hålls lördagen den 31/1 på Jussi Björlingmuseet i Borlänge.

 

§ 11 Val av styrelse: fastställande av antalet ledamöter.

Val av sekreterare, kassör och ledamöter.

På valberedningens förslag beslöts antalet ledamöter till 8.

På valberedningens förslag valdes följande styrelse:

Stefan Olmårs omvaldes till sekreterare i 2 år

Per Bäckström omvaldes till kassör i 1 år

Göran Forsling omvaldes som ledamot i 1 år

Harald Henrysson omvaldes som ledamot i 1 år

Kjell Olsson omvaldes som ledamot i 1 år

Hans Thunström omvaldes som ledamot i 1 år

Berit Sjögren nyvaldes som ledamot i 1 år

Sedan tidigare är Bengt Krantz omvald för 2014 som ordförande.

 

§ 12 Val av två revisorer.

På valberedningens förslag omvaldes Jan Roström på 1 år och nyvaldes

Lars Furborg på 1 år.

Harold Löwing avgick efter 20 år som revisor och avtackades med blommor,   presenten  ”Jussiljuset” och med välförtjänta applåder.

Harold Löwing tackade för en trevlig tid som revisor.

 

§ 13 Val av valberedning, varav en sammankallande.

Till valberedning omvaldes Lars Möller, Roger Alderstrand och Jan-Olof Damberg, som även valdes till sammankallande.

 

§14 Jussi Björlingsällskapets pris.

Bengt Krantz motiverade utförligt styrelsens val av tenoren Daniel Johansson till 2014 års mottagare av Jussi Björlingsällskapets pris.

Priset delas ut i samband med Jussi Björlingdagen på Skansen 9/8 2014.

Bengt Krantz redogjorde också för de stora framgångar som de senaste årens pristagare Nils Olsson, Joachim Bäckström och Christian Juslin har haft och väntas få den  närmaste tiden.

Stefan Olmårs berättade att Jussi Björlingsällskapet beräknar 2014 kunna dela ut 30 000 kr  som pris med hjälp av följande sponsorer:

10 000 kr Sällskapets egen insats

  5 000 kr från Stefan Sundh

  5 000 kr från Lennart Schönning

  5 000 kr från Borlänge Kommun

  5 000  kr från Tage Sjöberg

 

§ 15 Hedersledamöter.

Hans Thunström redogjorde för att styrelsen utsett Bertil Bengtsson till hedersmedlem. Ett diplom överlämnades. En överraskad och rörd Bertil Bengtsson tackade.

 

§ 16 Övriga frågor.

Årsmötet gav, som svar på en skrivelse från Jacob Forsell, styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att postumt göra Rolf Björling till Hedersmedlem.

 

En grattishälsning hade inkommit från Erik Willman i Danmark med anledning av att Jussi Björlingsällskapet fyller 25 år.

 

Kjell Olsson presenterade kort hemsidan och framför allt den nya engelskspråkiga versionen, som lades ut på nätet 31 januari 2014. Kjell Olsson presenterade de personer som han samarbetar med för att ta fram hemsidan: Den närvarande Curt Lundberg, grafisk formgivare från Cul Media och den icke närvarande Aryan Schmitz, IT-tekniker från Korridor AB.

Kjell Olsson framförde ett speciellt tack till Göran Forsling, som gjort översättningarna till engelska samt till Harald Henrysson, som bl. a. har stått för faktagranskning.

 

§ 17 Mötets avslutande.

Bengt Krantz avslutade mötet och inbjöd till det efterföljande 25-årsfirandet i form av kaffe  med tårta och med underhållning.

 

Sekreterare:……………………………  Ordförande:……………………….

                    Stefan Olmårs                                          Hans Thunström

Justerare; ……………………………..      Justerare:…………………..

                 Annicka Englund                                        Göran Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny hemsida för Jussi Björling-sällskapet

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen till Jussi Björlingsällskapets nya hemsida: www.jussibjorlingsallskapet.se Här ges du goda möjligheter att förkovra dig i sångaren Jussi Björlings liv och gärning. Den gamla hemsidan: www.jussibjorlingsallskapet.com, som du läser nu, kommer att kvarstå som ett omfattande arkiv och kommer att kunna besökas som vanligt, medan den nya hemsidan är tänkt att vara en mer uppdaterad plats för aktuell information från och med augusti 2023. 


Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2023 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Det tidigare Jussi
 
Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stängdes officiellt den 1 januari 2021 och är nu ytrymt. Vi hoppas att det senare kommer att ersättas med ett museum på annan plats. 


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi