Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll fört vid Jussi Björlingsällskapets årsmöte den 31 januari 2015 kl. 13 på Jussi Björlingmuseet i Borlänge.

Närvarande: 17 medlemmar som skrev på anmälningslista vid ankomst.

 

§ 1 Mötets öppnande och behöriga utlysning.

Sällskapets ordförande Bengt Krantz öppnade mötet.

Det beslöts att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

 

§ 2 Val av årsmötets ordförande och sekreterare.

Till mötets ordförande valdes Bengt Krantz och till mötets sekreterare valdes Stefan Olmårs.

 

§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.

På valberedningens förslag valdes Kerstin Forsling och Gunnel Welinder till justerare. Beslöts att närvarolistan, med markering för medlemskap, utgör röstlängd.

 

§ 4 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen hade utsänts till medlemmarna.

Mötet beslöt godkänna dagordningen.

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.

Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning hade utsänts till medlemmarna.

På sekreteraren Stefan Olmårs fråga, om verksamhetsberättelsen behövde läsas upp, blev svaret nekande från årsmötet.

Kassören Per Bäckström redogjorde med hjälp av datafiler och projektor för Sällskapets ekonomi. Resultatet för 2014 blev ett underskott på kr 7.349:61. Detta var ca kr 11.000 bättre resultat än budgeterat för 2014.

Inga frågor ställdes.

 

 § 6 Revisionsberättelse för 2014.

Då ingen revisor var närvarande läste Bengt Krantz upp revisionsberättelsen,  som avslutades med att revisorerna föreslog årsmötet att fastställa bokslutet och ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

 

§ 7 Fastställande av bokslut.

Årsmötet beslöt fastställa bokslut och verksamhetsberättelse för 2014.

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.

 

§ 9 Fastställande av budget för 2015 och medlemsavgift för 2016.

Per Bäckström redogjorde  för förslaget till budget för 2015 med ett budgeterat överskott  på 3.690 kr.

Inga  frågor ställdes och budgeten för 2015 godkändes.

På styrelsens förslag fastställdes medlemsavgifterna för 2016 till oförändrade avgifter:

250 kr för enskild medlem med nyhetsbrev per e-post

300 kr för enskild medlem med nyhetsbrev med posten

300 kr för familj med nyhetsbrev per e-post

350 kr för familj med nyhetsbrev med posten

 

§ 10 Fastställande av datum och plats för årsmötet 2016.

På styrelsens förslag beslöts att årsmötet 2016 hålls lördagen den 30/1 i Stockholm. Styrelsen fick i uppdrag att utse lokal och klockslag.

 

§ 11 Val av styrelse: fastställande av antalet ledamöter.

 Val av sekreterare, kassör och ledamöter.

På valberedningens förslag beslöts antalet ledamöter till 8.

På valberedningens förslag valdes följande styrelse:

Bengt Krantz omvaldes till ordförande i 2 år

Per Bäckström omvaldes till kassör i 1 år

Göran Forsling omvaldes som ledamot i 1 år

Harald Henrysson omvaldes som ledamot i 1 år

Hans Thunström omvaldes som ledamot i 1 år

Berit Sjögren omvaldes som ledamot i 1 år

Lars Tibell nyvaldes som ledamot i 1 år.

Sedan tidigare är Stefan Olmårs omvald för 2015 som sekreterare.

Bengt Krantz tackade avgående styrelseledamoten Kjell Olsson för ett utomordentligt styrelsearbete, främst med hemsidan. Kjell Olsson erhöllljusstaken ”Jussiljuset” som tack från Jussi Björlingsällskapet. Kjell fick stora applåder av oss närvarande och tackade med sedvanlig humor för tiden som varit i styrelsen.

 

§ 12 Val av två revisorer.

På valberedningens förslag omvaldes revisorerna Jan Roström  och Lars Furborg på 1 år.

 

§ 13 Val av valberedning, varav en sammankallande.

Till valberedning omvaldes Lars Möller. Harold Löwing och Lars Hemmingson nyvaldes. Lars Hemmingsson valdes till sammankallande.

 

§ 14 Förslag till ändring/tillägg av stadgar.

Styrelsens förslag antogs av årsmötet och kommer att framläggas en andra gång vid extra föreningsmöte den 7 mars på Kaplansbacken. Förslaget bifogas till detta protokoll.

 

§15 Jussi Björlingsällskapets pris.

Stefan Olmårs presenterade utförligt styrelsens val av tenoren Markus Pettersson till 2015 års mottagare av Jussi Björlingsällskapets pris.

Priset delas ut i samband med Jussi Björlingdagen på Skansen 8/8 2015.

Stefan Olmårs berättade att Jussi Björlingsällskapet beräknar att år 2015 kunna dela ut 30 000 kr som prissumma med hjälp av samma sponsorer som 2014.

Fler sponsorer sökes!

 

 § 16 Hedersledamöter.

Inga nya hedersledamöter har utsetts av styrelsen. Förslag hade från Jacob Forsell ställts till styrelsen om att postumt göra Rolf Björling till hedersledamot. Styrelsen avslår förslaget och kommer ej att postumt göra någon till hedersledamot.

 

 § 17 Övriga frågor.

En närvarande medlem fick information om hur medlemsmötena på Kaplansbacken går till. Inga övriga frågor förekom.

Nye redaktören Calle Friedner presenterade sig själv för årsmötet.

 

§ 18 Mötets avslutande.

Bengt Krantz avslutade mötet och inbjöd till det efterföljande  kaffe  med Jussi  Björlingbakelse. Efter årsmötet följde en konsert i närliggande Missionskyrkan med tenoren Tobias Westman, Bengt Krantz och pianisten Michael Engström.

 

Sekreterare:……………………………  Ordförande:……………………….

                    Stefan Olmårs                                           Bengt Krantz

Justerare; ……………………………..      Justerare:…………………………..

                 Kerstin Forsling                                        Gunnel Welinder

 

 

 

Ny hemsida för Jussi Björling-sällskapet

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen till Jussi Björlingsällskapets nya hemsida: www.jussibjorlingsallskapet.se Här ges du goda möjligheter att förkovra dig i sångaren Jussi Björlings liv och gärning. Den gamla hemsidan: www.jussibjorlingsallskapet.com, som du läser nu, kommer att kvarstå som ett omfattande arkiv och kommer att kunna besökas som vanligt, medan den nya hemsidan är tänkt att vara en mer uppdaterad plats för aktuell information från och med augusti 2023. 


Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2023 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Det tidigare Jussi
 
Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stängdes officiellt den 1 januari 2021 och är nu ytrymt. Vi hoppas att det senare kommer att ersättas med ett museum på annan plats. 


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi