Jussi Björlingsällskapets stadgar
(senast antagna 2015-03-07)

§ 1. SÄLLSKAPETS UPPGIFTER
Jussi Björlingsällskapet, stiftat den 7 januari 1989, har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björlings sångkonst, bevarad i hans inspelningar, samt för hans liv och karriär.

Sällskapet avser därför att:

- anordna möten där Jussi Björlings konst demonstreras och belyses
- publicera medlemstidning
- främja forskning och seriös publicitet om Jussi Björling och därvid uppmuntra medlemmarna till lokala insatser
- verka för att Björlingsminnet tillvaratas på ett lämpligt och värdigt sätt i olika  sammanhang
- utdela ”Jussi Björlingsällskapets pris”
- verka för ett aktivt samarbete med systerorganisationerna, The Jussi Björling  Appreciation Society i Storbritannien och The Jussi Björling Society i USA.

§ 2. MEDLEMSKAP
Medlem av Sällskapet är enskild person eller institution som erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift. Avgift för nytillkommen medlem, som betalas efter den 1 september, gäller även för påföljande kalenderår.

§ 3. STYRELSEN
Sällskapets löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare minst tre och högst sju ledamöter. Ordförande och sekreterare väljs på två år, varvid saxning ska ske, så att ordförande och sekreterare väljs olika år. Kan så ej ske väljs dem på ett år. Övriga väljs på ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen utser också en redaktionskommitté bestående av minst tre ledamöter. Av dem som ingår i redaktionskommittén utser styrelsen en ansvarig utgivare och vid behov en redaktör och en sammankallande. Den ansvarige utgivaren skall alltid vara ordinarie ledamot i Sällskapets styrelse.

Om styrelsen består av sex personer är den beslutsmässig då minst tre av dessa deltar, om den består av sju eller fler personer är den beslutsmässig då minst fyra personer deltar.

§ 4 POLICY FÖR SÄLLSKAPETS SKRIFTLIGA PUBLICERINGAR.
Styrelsen kan vid behov besluta om policy för Sällskapets skriftliga publiceringar.

§ 5. JUSSI BJÖRLINGSÄLLSKAPETS PRIS
Styrelsen utser årligen, om förutsättningar finns, med förslag på prissumma en eller högst två mottagare av Jussi Björlingsällskapets pris.

Förtjänstfull person kan vara av två slag:

-nordisk tenor som studerar sång eller är i början av sin karriär. Denne skall också  inbjudas, i mån av möjlighet, att framträda i en offentlig konsert;
-nordisk person som främjat kunskaperna om eller intresset för Jussi Björlins liv och   gärning.

§ 6. HEDERSLEDAMÖTER
Styrelsen beslutar om antagande av hedersledamöter i Sällskapet och meddelar årsmötet.

§ 7. ÅRSMÖTET
Årsmötet bör hållas närmaste lördag till den 2 februari, d.v.s. i anslutning till den av Jussi Björling själv firade födelsedagen. Kallelse skall utgå senast två veckor i förväg.

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på årsmötet, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast före december månads utgång.

Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, som har att till nästa årsmöte föreslå en ny styrelse samt två revisorer.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
3. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
4. Revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av styrelseledamöter
7. Val av revisorer
8. Val av valberedning
9. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
10. Årsavgiftens storlek för följande år
11. Årets mottagare av ”Jussi Björlingsällskapets pris”
12. Hedersledamöter
13. Övriga frågor

Årsmötet skall kombineras med någon form av program.

§ 8. EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte, antingen på eget initiativ eller om minst en fjärdedel av medlemmarna begär det.  Kallelse skall utgå senast två veckor i förväg.

§ 9. VERKSAMHETSÅR
Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår

§ 10. STADGEFRÅGOR
Förslag till ändring/tillägg av dessa stadgar skall behandlas av två på varandra följande föreningsmöten. Ett av dem skall vara årsmöte.

§ 11. UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET
Fråga om Sällskapets upplösning skall behandlas av årsmöte och vara upptagen på¨av styrelsen utsänd dagordning. Om detta möte med tre fjärdedels majoritet beslutar om upplösning skall kallelse till extra föreningsmöte för denna fråga inom en månad utgå till medlemmarna. Om förslaget även på detta extra möte antas av minst tre fjädedelar av de närvarande är Sällskapet upplöst.

Eventuellt kvarvarande medel tillfaller Jussi Björlingmuseet i Borlänge.

 


Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 250 kr om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

 

Klicka på resp. flagga.

 

 


Styrelsens Jussifavoriter

Stefan Olmårs presenterar sin favoritinspelning

Här kan du läsa om och lyssna på favoriten.


Jussi Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

Jussi Björlingmuseet
hälsar dig välkommen!

Borlänge är Jussi Björlings hemort. Här finns sångarens eget museum, det enda Björlingmuseet i världen. " Av alla sångarmuseer, är detta det bästa", enligt John Steane, känd brittisk musikkritiker.

 

Öppettider
Vintersäsong september–maj helgfri tisdag–fredag 12-17

Juni-augusti: 

Måndag-fredag 11-17, 

Lördag 11-15, Söndag 11-15

Stängt Nationaldagen 6 juni, Midsommarafton och Midsommardagen

Länk till Jussi Björlingmuseet


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi