Jussi Björlingsällskapets stadgar
(senast antagna 2021-05-31)

 STADGAR FÖR JUSSI BJÖRLINGSÄLLSKAPET (senast antagna 2021-05-31)

§ 1 SÄLLSKAPETS UPPGIFTER

Jussi Björlingsällskapet, stiftat den 7 januari 1989, har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björlings sångkonst, bevarad i hans inspelningar, samt för hans liv och karriär.

Sällskapet avser därför att:

- anordna möten där Jussi Björlings konst demonstreras och belyses

- publicera medlemstidning

- främja forskning och seriös publicitet om Jussi Björling och därvid uppmuntra medlemmarna till lokala  insatser

- verka för att Björlingminnet tillvaratas på ett lämpligt och värdigt sätt i olika sammanhang

- utdela ”Jussi Björlingsällskapets pris”.

- verka för ett aktivt samarbete med systerorganisationerna, The Jussi Björling Appreciation Society i   Storbritannien och The Jussi Björling Society i USA.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlem av Sällskapet är enskild person eller institution som erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift. Avgift för nytillkommande medlem, som betalas efter den 1 oktober, gäller även för påföljande kalenderår.

§ 3 STYRELSE MM

Sällskapets löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare minst tre och högst fem ledamöter. Ordförande och sekreterare väljs på två år, varvid saxning ska ske, så att ordförande och sekreterare väljs olika år. Kan så ej ske väljs en av dem på ett år. Övriga väljs på ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen utser också en redaktionskommitté bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande.

Om styrelsen består av sex personer är den beslutsmässig då minst tre av dessa deltar, om den består av sju eller åtta personer är den beslutsmässig då minst fyra personer deltar.

§ 4 JUSSI BJÖRLINGSÄLLSKAPETS PRIS

Styrelsen utser vartannat år, om förutsättningar finns, med förslag på prissumma en eller högst två mottagare av Jussi Björlingsällskapets pris.

Förtjänstfull person kan vara av två slag:

- nordisk tenor som studerar sång eller är i början av sin karriär; alternativt icke-nordisk tenor, verksam i eller med nära anknytning till Norden. Denne skall också  inbjudas, i mån av möjlighet, att framträda i en offentlig konsert;

- person som främjat kunskaperna om eller intresset för Jussi Björlings liv och  gärning. 

§ 5 HEDERSLEDAMÖTER

Styrelsen beslutar  om antagande av hedersledamöter i Sällskapet och meddelar årsmötet.

§ 6 ÅRSMÖTE

Årsmöte bör hållas närmaste lördag till den 2 februari, dvs i anslutning till den av Jussi Björling själv firade födelsedagen. Kallelse skall utgå senast två veckor i förväg.

Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, som har att till nästa årsmöte föreslå en ny styrelse samt två revisorer.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 4. Revisionsberättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Val av styrelseledamöter
 7. Val av revisorer
 8. Val av valberedning
 9. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 10. Årsavgiftens storlek för följande år
 11. Årets mottagare av ”Jussi Björlingsällskapets pris”
 12. Hedersledamöter
 13. Övriga frågor

Årsmötet skall kombineras med någon form av program.

§ 7 EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte, antingen på eget initiativ eller om minst en fjärdedel av medlemmarna begär det. Kallelse skall utgå senast två veckor i förväg.

§ 8 VERKSAMHETSÅR

Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 9 STADGEFRÅGOR

Förslag till ändring/tillägg av dessa stadgar skall behandlas av två på varandra följande föreningsmöten. Ett av dem ska vara årsmöte.

§ 10 UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET

Fråga om Sällskapets upplösning skall behandlas av årsmöte och vara upptagen på av styrelsen utsänd dagordning. Om detta möte med tre fjärdedels majoritet beslutar om upplösning skall kallelse till extra föreningsmöte för denna fråga inom en månad utgå till medlemmarna. Om förslaget även på detta extra möte antas av minst tre fjärdedelar av de närvarande är Sällskapet upplöst.

Eventuellt kvarvarande medel tillfaller Jussi Björlingmuseet i Borlänge.

 


Jussi Björlingsällskapets stadgar
(senast antagna 2015-03-07)

§ 1. SÄLLSKAPETS UPPGIFTER
Jussi Björlingsällskapet, stiftat den 7 januari 1989, har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björlings sångkonst, bevarad i hans inspelningar, samt för hans liv och karriär.

Sällskapet avser därför att:

- anordna möten där Jussi Björlings konst demonstreras och belyses
- publicera medlemstidning
- främja forskning och seriös publicitet om Jussi Björling och därvid uppmuntra medlemmarna till lokala insatser
- verka för att Björlingsminnet tillvaratas på ett lämpligt och värdigt sätt i olika  sammanhang
- utdela ”Jussi Björlingsällskapets pris”
- verka för ett aktivt samarbete med systerorganisationerna, The Jussi Björling  Appreciation Society i Storbritannien och The Jussi Björling Society i USA.

§ 2. MEDLEMSKAP
Medlem av Sällskapet är enskild person eller institution som erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift. Avgift för nytillkommen medlem, som betalas efter den 1 september, gäller även för påföljande kalenderår.

§ 3. STYRELSEN
Sällskapets löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare minst tre och högst sju ledamöter. Ordförande och sekreterare väljs på två år, varvid saxning ska ske, så att ordförande och sekreterare väljs olika år. Kan så ej ske väljs dem på ett år. Övriga väljs på ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen utser också en redaktionskommitté bestående av minst tre ledamöter. Av dem som ingår i redaktionskommittén utser styrelsen en ansvarig utgivare och vid behov en redaktör och en sammankallande. Den ansvarige utgivaren skall alltid vara ordinarie ledamot i Sällskapets styrelse.

Om styrelsen består av sex personer är den beslutsmässig då minst tre av dessa deltar, om den består av sju eller fler personer är den beslutsmässig då minst fyra personer deltar.

§ 4 POLICY FÖR SÄLLSKAPETS SKRIFTLIGA PUBLICERINGAR.
Styrelsen kan vid behov besluta om policy för Sällskapets skriftliga publiceringar.

§ 5. JUSSI BJÖRLINGSÄLLSKAPETS PRIS
Styrelsen utser årligen, om förutsättningar finns, med förslag på prissumma en eller högst två mottagare av Jussi Björlingsällskapets pris.

Förtjänstfull person kan vara av två slag:

-nordisk tenor som studerar sång eller är i början av sin karriär. Denne skall också  inbjudas, i mån av möjlighet, att framträda i en offentlig konsert;
-nordisk person som främjat kunskaperna om eller intresset för Jussi Björlins liv och   gärning.

§ 6. HEDERSLEDAMÖTER
Styrelsen beslutar om antagande av hedersledamöter i Sällskapet och meddelar årsmötet.

§ 7. ÅRSMÖTET
Årsmötet bör hållas närmaste lördag till den 2 februari, d.v.s. i anslutning till den av Jussi Björling själv firade födelsedagen. Kallelse skall utgå senast två veckor i förväg.

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på årsmötet, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast före december månads utgång.

Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, som har att till nästa årsmöte föreslå en ny styrelse samt två revisorer.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
3. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
4. Revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av styrelseledamöter
7. Val av revisorer
8. Val av valberedning
9. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
10. Årsavgiftens storlek för följande år
11. Årets mottagare av ”Jussi Björlingsällskapets pris”
12. Hedersledamöter
13. Övriga frågor

Årsmötet skall kombineras med någon form av program.

§ 8. EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte, antingen på eget initiativ eller om minst en fjärdedel av medlemmarna begär det.  Kallelse skall utgå senast två veckor i förväg.

§ 9. VERKSAMHETSÅR
Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår

§ 10. STADGEFRÅGOR
Förslag till ändring/tillägg av dessa stadgar skall behandlas av två på varandra följande föreningsmöten. Ett av dem skall vara årsmöte.

§ 11. UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET
Fråga om Sällskapets upplösning skall behandlas av årsmöte och vara upptagen på¨av styrelsen utsänd dagordning. Om detta möte med tre fjärdedels majoritet beslutar om upplösning skall kallelse till extra föreningsmöte för denna fråga inom en månad utgå till medlemmarna. Om förslaget även på detta extra möte antas av minst tre fjädedelar av de närvarande är Sällskapet upplöst.

Eventuellt kvarvarande medel tillfaller Jussi Björlingmuseet i Borlänge.

 

Ny hemsida för Jussi Björling-sällskapet

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen till Jussi Björlingsällskapets nya hemsida: www.jussibjorlingsallskapet.se Här ges du goda möjligheter att förkovra dig i sångaren Jussi Björlings liv och gärning. Den gamla hemsidan: www.jussibjorlingsallskapet.com, som du läser nu, kommer att kvarstå som ett omfattande arkiv och kommer att kunna besökas som vanligt, medan den nya hemsidan är tänkt att vara en mer uppdaterad plats för aktuell information från och med augusti 2023. 


Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2023 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Det tidigare Jussi
 
Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stängdes officiellt den 1 januari 2021 och är nu ytrymt. Vi hoppas att det senare kommer att ersättas med ett museum på annan plats. 


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi